Sierpien

69 tekstów – auto­rem jest Sier­pien.

Sa­mobójstwo jak często ze smut­ku, dep­resji, osacze­nia, sa­mot­ności i cier­pienia. Ale jeśli po śmier­ci nicze­go nie ma, to nie ma to znacze­nia. Jeśli zaś coś jest to wstęp do wie­czne­go w dep­resji lub dep­resją bycia. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 3 listopada 2015, 00:54

Gdy przy­gar­niesz bez­domne­go i na gra­nicy życia psa i zaopieku­jesz się nim, on ci się od­wdzięczy wier­nością. Gdy to sa­mo zro­bisz z człowiekiem w nag­ro­de dos­ta­niesz tyl­ko kwas. Mi­mo to war­to po­magać by świat choć trochę nab­rał za naszą sprawą barw. 

anegdota
zebrała 5 fiszek • 14 października 2015, 11:04

W tym sza­rym świecie naj­bar­dziej wkur­wiają ludzi ci którzy roz­siewają kolory. 

aforyzm
zebrał 5 fiszek • 29 września 2015, 09:57

Nie za­mykaj­my słów w hashtagu#. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 25 września 2015, 22:54

Pieniądze szczęścia nie dają, tyl­ko je kupują. 

anegdota
zebrała 10 fiszek • 15 września 2015, 08:58

Ktus to z wos pa­noc­ki i dzje­woje mo­ze uoba­cył pu­ciung złuty? 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 14 września 2015, 00:10

Bez sen­su gdy młodych nie skażonych, do mądrości i człowie­czeństwa, szy­kują głupi i odczłowieczeni. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 13 września 2015, 23:48

Nie mów ni­komu o swoich prob­le­mach, 20% ludzi będzie miało to w du­pie, a 80% jeszcze będzie się z te­go cieszyć. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 12 września 2015, 23:07

0R70GRAF1A

Nurz w bżóhó we wrzys­tdkih kolorah.


Pat­rz na to,

Ile wytrzymasz? 

fraszka
zebrała 1 fiszkę • 11 września 2015, 13:02

Myślę; a to już dob­rze ale i tak mało; że człowiek pow­tarza to sa­mo, co i tu widzi­my, a także to co u myśli pod­staw znaj­dziemy bo każdy próbu­je sa­memu od­kryć to co zna­ne, ty­le że po swo­jemu, a może tyl­ko ku błędne­mu stwier­dze­niu iż to co twórcy jest włas­ne, swo­je, jego? 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 17 lutego 2015, 10:54

Sierpien

Staram się być choć głupim wśród najmądrzejszych. Odtwórz Odtwórz Odtwórz Odtwórz Odtwórz

Zeszyty
  • "Antyfiszk" – Widząc ten zeszyt, wiedz iż twe myśli itp. war­te więcej od fiszki.

  • Myśli  – Myśli które mają war­tość większą niż auto­rom się wy­daje.

  • To co mi zostało w sercu. – Wszys­tko to cze­go niektórzy nie czują lub czują i ro­zumieją, a to mnie tworzy.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Sierpien

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

5 listopada 2015, 10:50Sierpien sko­men­to­wał tek­st Umarli pot­rze­bują mod­litwy, a [...]

4 listopada 2015, 11:00Sierpien sko­men­to­wał tek­st Umarli pot­rze­bują mod­litwy, a [...]

4 listopada 2015, 10:50Sierpien sko­men­to­wał tek­st Samobójstwo jak często ze [...]

3 listopada 2015, 21:47wdech sko­men­to­wał tek­st Samobójstwo jak często ze [...]

3 listopada 2015, 10:45Sierpien sko­men­to­wał tek­st Miałam mi­lion przy­jaciół. Te­raz [...]

3 listopada 2015, 09:57Sierpien sko­men­to­wał tek­st Słyszymy o nich w [...]

3 listopada 2015, 00:54Sierpien do­dał no­wy tek­st Samobójstwo jak często ze [...]

22 października 2015, 09:49Sierpien wy­powie­dział się w wątku Seks a re­ligia.  

15 października 2015, 12:45Sierpien sko­men­to­wał tek­st Gdy przy­gar­niesz bez­domne­go i [...]

14 października 2015, 11:08Sierpien wy­powie­dział się w wątku Milion pre­tek­stów do upi­cia [...]